Artikel 19 - Sponsoring patiƫntenorganisaties

1. Sponsoring van een patiëntenorganisatie door leveranciers is toegestaan, mits is voldaan aan alle navolgende voorwaarden:

   a. De sponsoring moet zodanig worden vorm gegeven dat de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie, haar beleid en haar activiteiten niet in gevaar worden gebracht.

   b. Afspraken over de sponsoring worden, voorafgaand aan de sponsoring, schriftelijk vastgelegd in een door alle betrokken partijen ondertekende overeenkomst. Deze overeenkomst bevat in ieder geval een precieze omschrijving van rechten en verplichtingen van zowel de patiëntenorganisatie als de sponsor. De overeenkomst is opvraagbaar voor derden.

   c. In het geval de sponsoring betrekking heeft op een concrete activiteit wordt in de overeenkomst vastgelegd dat de patiëntenorganisatie duidelijk communiceert dat die activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door de betreffende sponsor.

   d. Indien de sponsoring niet rechtstreeks maar via derden plaatsvindt, zal dat uit de overeenkomst moeten blijken.

   e. In de relatie tussen sponsor en patiëntenorganisaties is het bedingen van exclusiviteit niet toegestaan, tenzij het gaat om een specifiek project.

   f. De leverancier die een patiëntenorganisatie sponsort, stelt als voorwaarde dat de patiëntenorganisatie verklaart dat zij de Gedragscode van de Patiëntenfederatie inzake fondsenwerving en sponsoring onderschrijft en toepast.

2. Het is toegestaan om patiënten en (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties te betalen voor dienstverlening. De artikelen 13 en 14 zijn dan van overeenkomstige toepassing. Bij de vaststelling van de hoogte van de marktconforme vergoeding dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de wijze van vaststelling van de vergoeding voor zorgprofessionals zoals opgenomen in de toelichting van artikel 13, en bij hetgeen in het maatschappelijk verkeer voor deze groep dienstverleners gebruikelijk is en redelijk wordt geacht. 
TOELICHTING

In dit artikel is het uitgangspunt vastgelegd dat sponsoring van een patiëntenorganisatie door leveranciers is toegestaan, mits de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet zal worden aangetast. De patiëntenorganisatie moet in dat kader verklaren dat zij de Gedragscode van de Patiëntenfederatie inzake fondsenwerving en sponsoring onderschrijft en toepast.

Uit het tweede lid vloeit welke regels van toepassing zijn als patiënten en (vertegenwoordigers van) patiëntenorganisaties tegen betaling diensten verrichten voor leveranciers. Ook in dat geval dient voldaan te worden aan de voorwaarden die in de artikelen 13 en 14 zijn opgenomen. Zo dienen onder andere de overeengekomen uurtarieven aan te sluiten bij de maximale uurtarieven zoals opgenomen in de toelichting van artikel 13.