Artikel 18 - Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen

  1. Zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezig houden met het opstellen van (wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen, handelen overeenkomstig de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’.

  2. Leveranciers onderschrijven de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’.

    PARAGRAAF 4 - OVERIGE BEPALINGEN
TOELICHTING

In 2012 is de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ (hierna: Code belangenverstrengeling’) in werking getreden. Deze Code is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Gezondheidsraad, KNMG, NHG en FMS (voorheen Orde van Medisch Specialisten) en wordt door een groot aantal andere organisaties onderschreven.

Met de Code belangenverstrengeling wordt gewaarborgd dat de deelnemers aan commissies (zoals breed gedefinieerd in deze Code) die een bijdrage leveren aan adviesrapporten en richtlijnen een onbevooroordeelde inbreng kunnen hebben van hun kennis en inzichten. Daarom is het uitgangspunt van de Code belangenverstrengeling dat persoonlijke en zakelijke belangen van zorgprofessionals die deelnemen aan wetenschappelijke adviesraden of andere commissies die behandelrichtlijnen of adviesrapporten opstellen, transparant worden gemaakt. Door in artikel 18 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen expliciet te verwijzen naar deze Code belangenverstrengeling wordt niet alleen bereikt dat de zorgprofessionals die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die deze Code reeds hebben onderschreven hier nog eens aan worden herinnerd, maar wordt tevens gestimuleerd dat ook andere zorgprofessionals zich hieraan conformeren. Hetzelfde geldt voor leveranciers; in het tweede lid van artikel 18 onderschrijven zij de uitgangspunten van de Code belangenverstrengeling.