Artikel 14 - Dienstverleningsovereenkomst

 1. In de in artikel 13 lid 2 sub c bedoelde schriftelijke overeenkomst dienen in ieder geval te zijn vastgelegd:

  a.    de inhoud, aard, duur en omvang van de dienst;
  b.    het daarmee te bereiken resultaat en/of doel;
  c.    de vergoeding voor de dienst en vergoeding van eventuele onkosten;
  d.    de verklaring van de betrokken zorgprofessional dat hij het bestuur van de instelling dan wel de werkgever het doel en de reikwijdte van de overeenkomst heef gemeld, en zorg draagt voor de vereiste toestemming als        bedoeld in artikel 13 lid 7.
  e.    op welke wijze partijen zullen voldoen aan de uit artikel 22 en volgende transparantieverplichtingen.

 2. Indien de dienstverlening betrekking heeft op onderzoek, dient de schriftelijke overeenkomst te refereren aan een onderzoeksprotocol of eventueel schriftelijk vastgelegd schema van de werkzaamheden en dienen alle relevante en/of vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor het doen van dit onderzoek verkregen te worden.

TOELICHTING

In dit artikel is bepaald wat er minimaal in de op grond van artikel 13 verplichte overeenkomst voor dienstverlening moet worden geregeld. De overeenkomsten dienen voor bepaalde tijd te worden gesloten; stilzwijgende of automatische verlenging is onwenselijk.

Afspraken over dienstverlening moeten altijd worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Het is belangrijk dat dit op een zorgvuldige en volledige manier gebeurt. Uit de overeenkomst moet immers blijken dat aan de voorwaarden is voldaan. De volgende informatie moet altijd in een dienstverleningsovereenkomst terug te vinden zijn:

1. Een duidelijke omschrijving van de dienst. Deze moet expliciet en volledig zijn in wat van de dienstverlener wordt verwacht. Dit betekent dat helder moet zijn omschreven welke werkzaamheden de zorgprofessional zal verrichten, met welk doel, waar en wanneer.

2. Een duidelijke omschrijving van de vergoeding die de zorgprofessional ontvangt. Daarbij moet worden aangegeven hoeveel tijd (en eventueel voorbereidingstijd) vergoed wordt tegen welk tarief. Dit moet gespecificeerd worden; het enkele opnemen van een lumpsum bedrag is niet voldoende. Uit het contract moet kunnen worden afgeleid hoeveel tijd/uren tegen welk uurtarief worden vergoed. Als er afspraken worden gemaakt over de vergoeding van reistijd, reiskosten en eventuele andere onkosten moet dit afzonderlijk worden gespecificeerd.

3. In het geval van verplichte openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg moet de overeenkomst een bepaling bevatten waarin wordt vastgelegd op welke wijze en door wie dat zal gebeuren. Daarmee staat ook vast dat de zorgprofessional akkoord gaat.

Daarnaast kan de overeenkomst uiteraard afspraken bevatten over bijv. duur, beëindiging, overdracht, etc.

Een dienstverleningsovereenkomst moet door alle partijen worden ondertekend.

Op zichzelf is het toegestaan om te werken met een mantelovereenkomst, waarin algemene afspraken zijn vastgelegd over dienstverlening gedurende een bepaalde periode (bijv. een bepaald kalenderjaar). Let wel op: voor elke specifieke opdracht die onder de vlag van deze mantelovereenkomst wordt uitgevoerd, zullen wel aanvullende en concrete afspraken – bijvoorbeeld in een addendum – moeten worden vastgelegd. Telkens zal duidelijk moeten zijn wat in een concreet geval van de dienstverlener wordt verwacht: welke diensten, met welk doel/resultaat, waar en wanneer.

Aandacht verdient lid 2, waarin expliciet is vermeld dat de overeenkomst in het geval van onderzoek moet refereren aan een onderzoeksprotocol of eventueel schriftelijk vastgelegd schema van de werkzaamheden. Tevens moeten alle relevante en/of vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor het doen van dit onderzoek verkregen te worden. Te denken valt aan goedkeuring door een Medisch Ethische Toetsingscommissie in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de lokale uitvoerbaarheidtoets.