Artikel 23 - Openbaar te maken gegevens

In het kader van artikel 22 dienen de volgende gegevens in het Transparantieregister Zorg openbaar te worden gemaakt:

1. de aard van de interactie en het kalenderjaar waarin de interactie is uitgevoerd;

2. de naam en het vestigingsadres en/of KvK-nummer van de leverancier;

3. voor schriftelijke afspraken inzake gastvrijheid, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub a.:
   
a. indien sprake is van sponsoring van gastvrijheid van een individuele zorgprofessional in de zin van artikel 9 lid 3, per bijeenkomst:
        i. de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen;
       ii. het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen gastvrijheidskosten zoals vermeld in artikel 9 lid 2 sub c.;

b. indien sprake is van sponsoring van gastvrijheid van een samenwerkingsverband of instelling in de zin van artikel 9 lid 4, per bijeenkomst:
        i. de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK nummer) van het samenwerkingsverband of de instelling;
       ii. de hieraan op grond van de overeenkomst betaalde financiële bijdragen;

c. indien sprake is van verlening van gastvrijheid in de zin van de artikelen 10 en 11:
        i. de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen;
       ii. het totaalbedrag aan vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen gastvrijheidskosten zoals vermeld in artikel 10 lid 2 sub c. onder 2, 3 en 4 en artikel 11 lid 2 sub c onder 2, 3 en 4.

4. voor dienstverleningsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub a.:
   
a. indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een zorgprofessional: de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional en het totaalbedrag van het betaalde                            honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het betreffende kalenderjaar;
   
b. Indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op een naam van een samenwerkingsverband/instelling waarin de zorgprofessional participeert dan wel werkzaam is of op naam van een rechtspersoon waarvan              de zorgprofessional directeur/grootaandeelhouder is:
       
        I. de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional die feitelijk de diensten heeft uitgevoerd (ongeacht of deze zorgprofessional ook de ontvanger is van de betaalde bedragen) en het                       totaalbedrag van de betaalde en/of als feitelijk uitvoerder toegerekende honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het betreffende kalenderjaar; en (indien van toepassing); 
       II. de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband/f instelling of de rechtspersoon, en het hieraan betaalde totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar, minus de onder I. genoemde               bedrag

5. voor sponsoringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 22 lid 1 sub b.:

a. de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband of de instelling waarmee de overeenkomst is aangegaan, alsmede per sponsorovereenkomst de hieraan betaalde gelden in het betreffende kalenderjaar.TOELICHTING

In artikel 23 wordt per interactie aangegeven welke gegevens moeten worden gemeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen diverse situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen, bijv. omdat de afspraken worden gemaakt tussen een leverancier en een samenwerkingsverband of instelling, maar individuele zorgprofessionals daarbij wel betrokken zijn.

Uitgangspunt is dat de verplichting tot openbaarmaking geldt voor interacties die schriftelijk moeten worden vastgelegd, en dat partijen daarbij ook schriftelijke afspraken maken over wie welke gegevens in het TRZ meldt.

De gegevens genoemd onder 1 (aarde van de financiële relatie) en 2 (leverancier) dienen voor alle interacties openbaar gemaakt te worden. De gegevens over de begunstigde verschillen per interactie. Dit is nader uitgewerkt onder 3 (gastvrijheid), 4 (dienstverlening) en 5 (sponsoring van projecten). Uitgangspunt is daarbij geweest dat er geen sprake is van ‘dubbele meldingen’. Het totale bedrag van de interactie wordt ofwel op naam van de zorgprofessional gemeld, ofwel op naam van een samenwerkingsverband, instelling of rechtspersoon waarbij de zorgprofessional betrokken is.

Bij gastvrijheid bij een door een derde georganiseerde bijeenkomst (artikel 9) kan sprake zijn van de situatie dat een leverancier de kosten voor gastvrijheid van een zorgprofessional betaalt of achteraf aan de zorgprofessional vergoedt. In dat geval wordt gemeld op naam van de betreffende zorgprofessional die de (kosten voor) gastvrijheid heeft ontvangen. Naast de persoonsgegevens van de zorgprofessional (naam, woonplaats en BIG-nummer) moet het totaalbedrag aan de vergoede dan wel voor rekening van de leverancier genomen gastvrijheidskosten worden gemeld. Het gaat om de kosten van de inschrijving, maaltijden, overnachtingen en reiskosten.

Als het bij een door een derde georganiseerde bijeenkomst gaat om sponsoring van een samenwerkingsverband of instelling, moet worden gemeld op naam van het samenwerkingsverband of de instelling die de financiële bijdragen hebben ontvangen. Het bedrag dat gemeld moet worden betreft het totale bedrag van de sponsoring. Er is in dit geval geen verplichting om op naam van de aanwezige zorgprofessionals te melden; dit is immers bij dit soort bijeenkomsten niet precies vast te stellen. Het gaat om de kosten van maaltijden, overnachtingen en reiskosten. De kosten voor de organisatie hoeven bij deze melding niet te worden meegenomen. Algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst (zoals kosten voor zaalhuur, trainers, experts en noodzakelijke documentatiematerialen en faciliteiten) zijn immers uitgezonderd van de berekening van de kosten aan gastvrijheid (artikel 10 lid 2 onder c. laatste alinea en artikel 11 lid 2 onder c. laatste alinea). Deze organisatiekosten hoeven dan ook niet te worden gemeld in het TRZ.

Gastvrijheid bij overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten (artikel 12) hoeft niet te worden gemeld bij het TRZ.

Voor het melden van dienstverlening geldt het volgende. Indien een leverancier bepaalde diensten wil laten verrichten door een zorgprofessional, hoeft het contract niet altijd op naam van deze zorgprofessional te staan. In het kader van transparantie is het echter van belang dat in ieder geval het honorarium dat de zorgprofessional ontvangt of dat aan hem of haar kan worden toegerekend, op naam van de zorgprofessional wordt gemeld. Dat zal het meest eenvoudige zijn wanneer het contract ook op naam van de individuele zorgprofessional wordt gesloten. In dat geval worden in het TRZ gemeld de persoonsgegevens (naam, woonplaats en BIG-nummer) van de zorgprofessional en het totaalbedrag van het betaalde honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het betreffende kalenderjaar.

Er kunnen zich situaties voordoen dat het contract niet wordt gesloten tussen de leverancier en de zorgprofessional die de diensten zal verrichten, maar tussen de leverancier en een samenwerkingsverband of instelling waarbinnen de zorgprofessional werkzaam is (een ziekenhuis) of tussen de leverancier en een rechtspersoon waarvan de zorgprofessional directeur/aandeelhouder is (denk aan een consultancy-BV van een medisch specialist). Indien hiervan sprake is, wordt het gedeelte van het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst is betaald en dat kan worden toegeschreven aan de betreffende zorgprofessional, op naam van de zorgprofessional gemeld. Hierbij is het niet relevant op wiens rekening de leverancier de bedragen heeft gestort dan wel of de zorgprofessional de daadwerkelijke begunstigde was en de bedragen heeft ontvangen. Het eventueel resterende bedrag (het totaalbedrag dat door de leverancier is betaald minus het aan de zorgprofessional toe te rekenen bedrag) dient te worden gemeld op naam van het samenwerkingsverband, de instelling dan wel de rechtspersoon. Dat kunnen bijv. bepaalde overheadskosten zijn. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en voorkomen dat er dubbel wordt gemeld.

Sponsorovereenkomsten die betrekking hebben op projecten of activiteiten als bedoeld in artikel 22 lid 1 sub b. kunnen uitsluitend tot stand komen tussen leveranciers en samenwerkingsverbanden of instellingen. Dit betekent dat altijd op naam van het betreffende samenwerkingsverband of instelling zal moeten worden gemeld. Voor sponsorovereenkomsten die betrekking hebben op door derden georganiseerde bijeenkomsten in de zin van artikel 9, zie lid 3 onder b.
Indien en voor zover er sprake is van bedragen die op grond van de sponsorovereenkomst aan een bepaalde zorgprofessional kunnen worden toegeschreven (voor gastvrijheid of dienstverlening) en deze bedragen uit hoofde van de leden 3 en 4 openbaar moeten worden gemaakt op naam van die zorgprofessional, kunnen deze bedragen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de betrokken sponsorovereenkomst dat op naam van het samenwerkingsverband of de instelling wordt openbaar gemaakt. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en voorkomen dat er dubbel wordt gemeld.