Adviesaanvraag

Iedere belanghebbende kan de Codecommissie verzoeken een advies te geven omtrent de verenigbaarheid van een eigen (voorgenomen) handelen of nalaten met de bepalingen van de Gedragscode of de geest en strekking daarvan.

Een verzoek omtrent de verenigbaarheid van handelen of nalaten met de bepalingen van de Gedragscode of de geest en strekking daarvan kan ook worden ingediend door een organisatie die vertegenwoordigd is in het bestuur van de Stichting GMH. Een verzoek tot het geven van een advies wordt schriftelijk bij het Secretariaat ingediend en de voorgelegde vraag wordt duidelijk geformuleerd en gestaafd met de voor de behandeling van het advies noodzakelijke toelichtende documentatie. Het gevraagde advies zal binnen een redelijke termijn door de voorzitter van de Codecommissie worden uitgebracht.

Een voorgelegde adviesaanvraag kan niet in behandeling worden genomen indien de voorzitter van de Codecommissie van oordeel is dat:
a. de aanvraag op het eerste gezicht een zodanig karakter of omvang heeft en/of behandeling van de aanvraag een zo diepgaand materieel onderzoek zou vereisen dat de adviesprocedure zich daarvoor klaarblijkelijk niet leent; of
b. de aanvraag op het eerste gezicht een zodanig karakter heeft dat aangenomen mag worden dat het niet gaat om een advies omtrent de (on)verenigbaarheid van eigen (voorgenomen) handelen of nalaten, maar bijvoorbeeld om het toetsen van handelingen van een derde; of
c. op andere wijze oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de adviesprocedure.

Het uitgebrachte advies is niet bindend voor de aanvrager. Het advies bindt de Codecommissie niet indien omtrent het ter advies voorgelegde handelen of nalaten een klacht wordt ingediend.

Alle adviezen worden in beginsel gepubliceerd op de website van de Stichting GMH. Hierbij wordt er zorg voor gedragen dat deze publicatie geen vertrouwelijke gegevens bevat en de identiteit van de aanvrager of overige betrokkenen niet bekend wordt gemaakt.

- De kosten voor een adviesaanvraag bedragen € 850,- voor een individueel bedrijf/zorgprofessional/instelling.
- De kosten voor een adviesaanvraag bedragen € 1250,- voor een branche- of koepelorganisaties.
- De kosten voor een adviesaanvraag bedragen € 1700,- voor een advocaat of extern adviseur.1. Adviesaanvraag


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid InputInvalid Input2. Beschrijving adviesaanvraag


Geef hieronder een zo duidelijk en volledig mogelijke beschrijving van uw adviesaanvraag.

Invalid Input3. Kosten indienen adviesaanvraag


De kosten voor een adviesaanvraag bedragen € 850,- voor een individueel bedrijf/zorgprofessional/instelling, € 1250,- voor een branche- of koepelorganisaties en € 1700,- voor een advocaat of extern adviseur.

Een volledige beschrijving van de procedure kunt u terugvinden in het Reglement van de GMH.


Invalid Input

Invalid Inputcaptcha-code
Invalid Input