Artikel 21 - Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten

De regels van deze Gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden of uitvoeren, zorgkantoren en/of gemeenten die uitvoering geven aan de Wet Langdurige Zorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

PARAGRAAF 5 - TRANSPARANTIE
TOELICHTING

Alhoewel zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten geen zorgprofessional in de zin van deze Gedragscode zijn, hebben zij in toenemende mate invloed op beslissingen die binnen de zorg worden genomen, ook als het gaat om medische hulpmiddelen. Daarom ligt het voor de hand om de Gedragscode ook van overeenkomstige toepassing te verklaren op de interacties tussen deze organisaties en leveranciers, opdat ongewenste beïnvloeding ook in die relaties wordt voorkomen.