Artikel 13 - Honorering van dienstverlening

 1. Onder dienstverlening in het kader van deze Gedragscode wordt verstaan het door een zorgprofessional tegen vergoeding verrichten van bepaalde diensten, ongeacht de aard en aanduiding van deze diensten.

 2. Het is toegestaan om zorgprofessionals te betalen voor dienstverlening mits is voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  a.    de dienst heeft een legitiem doel dat van betekenis is voor de leverancier;
  b.    de keuze voor de dienstverlener is gebaseerd op diens kwalificaties en expertise in relatie tot de gevraagde dienst;
  c.     de dienstverlening is in een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd vastgelegd, en
  d.    de vergoeding voor de dienst voldoet aan het bepaalde in het bepaalde in lid 3 t/m 6.

 3. De vergoeding voor de dienst dient marktconform te zijn. Wat onder marktconform wordt verstaan, is nader uitgewerkt in de toelichting bij dit artikel. De vergoeding voor de dienst mag op generlei wijze gekoppeld zijn aan het volume of de waarde van de medische hulpmiddelen die de zorgprofessional mogelijk (heeft) gebruikt of in de toekomst zal gebruiken. Alle betalingen dienen te voldoen aan de relevante fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

 4. Redelijke en werkelijke onkosten die door de zorgprofessional tijdens de uitvoering van de dienst zijn gemaakt mogen worden vergoed. Wat onder redelijke onkosten wordt verstaan, is nader uitgewerkt in de toelichting bij dit artikel.

 5. Indien in het kader van de dienstverlening een bijeenkomst plaatsvindt, dient de locatie passend te zijn en de verleende gastvrijheid bescheiden en in de tijdsduur en doel ondergeschikt te zijn aan het primaire (hoofd)doel van de bijeenkomst.

 6. Indien in het kader van dienstverlening afspraken worden gemaakt over intellectueel eigendomsrechten, dient de vergoeding daarvoor redelijk en marktconform te zijn. De vergoeding mag niet worden gekoppeld aan toekomstig aanschaf, gebruik, voorschrijven van of adviseren over medische hulpmiddelen waarop de eventuele nieuwe intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben.

 7. De zorgprofessional draagt ervoor zorg dat hij van het bestuur van de instelling dan wel zijn werkgever aantoonbaar voorafgaande toestemming voor de dienstverlening heeft verkregen.
  Instellingen administreren de in het kader van dit artikel goedgekeurde overeenkomsten.

 8. Indien en voor zover de artikelen 22 en volgende van toepassing zijn, worden de in die artikelen bedoelde gegevens met betrekking tot de dienstverlening openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg.

TOELICHTING

Een zorgprofessional kan diverse soorten diensten verrichten voor leveranciers. Te denken valt aan het verzorgen van trainingen en lezingen, het geven van advies, het deelnemen aan onderzoek of een adviescollege. Daarbij is het niet relevant of de dienst wordt verleend op individuele basis dan wel door meerdere zorgprofessionals, al dan niet in een samenwerkingsverband.

Tegen het verrichten van deze diensten en honorering daarvan bestaat geen bezwaar, mits aan de eisen uit dit artikel wordt voldaan. Deze eisen hebben betrekking op de inhoud en legitimatie van de dienst, de vergoeding daarvoor, de wijze van vastlegging en transparantie. Wanneer een zorgprofessional geen vergoeding ontvangt, is het artikel niet van toepassing.

Uitgangspunt is dat de vergoeding voor de diensten in redelijk verhouding staat tot de verrichten diensten. Onkosten mogen volledig worden vergoed, mits deze redelijk zijn. Bij vaststelling van de Gedragscode in 2012 is er in eerste instantie voor gekozen geen standaardbedragen te noemen en te volstaan met de bepaling dat de vergoeding ‘marktconform’ dient te zijn. Bij aanpassing van de Gedragscode in 2015 heeft de GMH er omwille van de uniformiteit en helderheid voor gekozen aan te sluiten bij de afspraken die in 2014 tussen de stichting CGR en Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) zijn gemaakt. Met ingang van 1 januari 2015 geldt dat in het kader van de GMH volgende maximum uurtarieven als ‘marktconform’ worden beschouwd :

Hoogleraar €     200
Medisch specialist €     140
Huisarts €     100
Apotheker €     100
Tandarts €      85
Verpleegkundige €       70

Het betreft maximum tarieven, dit betekent dat afwijking naar boven niet toegestaan is, ook niet indien de betreffende zorgprofessional aan bijzondere kwalificaties voldoet. Uurtarieven voor zorgprofessionals die niet in het overzicht zijn opgenomen kunnen, aan de hand van onder meer opleidingsniveau worden afgeleid van het bovenstaande overzicht. Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook het aantal uren dat wordt vergoed redelijk moet zijn, waarbij de aard van de werkzaamheden en de kwalificaties en expertise van de dienstverlener een rol zullen spelen. Bovenvermelde tarieven zijn ook van toepassing in het geval in het geval de aard van de dienst met zich mee brengt dat de werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd.  

Als norm voor de vergoeding van reiskosten die in het kader van dienstverlening worden gemaakt is – in navolging van de hiervoor genoemde afspraken tussen de CGR en IGZ – aansluiting gezocht bij de onkostenvergoeding voor Rijksambtenaren. Op grond hiervan wordt de volgende vergoeding van reiskosten bij dienstverlening redelijk geacht:

Auto

€ 0,37 per km

Trein

kosten eerste klasse (ongeacht of er een abonnement is)

Taxi

volledig, in aanvulling op openbaar vervoer

Vliegtuig geen eerste klasse , businessclass voor intercontinentale vluchten is toegestaan

Afhankelijk van de omstandigheden kan het redelijk zijn de reistijd tijdens de normale werkuren wegens inkomstenderving financieel te compenseren; buiten werkuren is daar geen sprake van. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat tijdens de reis de gevraagde dienstverlening nader kan worden voorbereid; een dubbele beloning voor reistijd en voorbereidingstijd is niet toegestaan.

Indien een zorgprofessional in het kader van de dienstverlening deelneemt aan een bijeenkomst, dient de locatie waar die bijeenkomst plaatsvindt passend te zijn, de gastvrijheid bescheiden te zijn en in de tijdsduur en doel ondergeschikt te zijn aan het primaire (hoofd)doel van de bijeenkomst. De in dit kader betaalde onkosten tellen niet mee in het kader van de maximumbedragen zoals genoemd in de artikelen 9 t/m 12.

Omwille van de transparantie en verantwoording moeten dienstverleningscontracten (en sponsorcontracten) niet alleen worden gemeld aan het bestuur of de werkgever, maar moet daarvoor ook aantoonbaar toestemming worden gegeven, bijv. door medeondertekening of expliciete accordering.

Uit het principe van transparantie vloeit voort dat binnen instellingen inzichtelijk moet zijn voor welke dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten goedkeuring is verleend. Op bestuurders van instellingen rust derhalve de verplichting er voor zorg te dragen dat alle dienstverleningsovereenkomsten die overeenkomstig art. 13 zijn goedgekeurd en afgesloten, worden geadministreerd.