Artikel 33. Openbaarmaking TRZ - sponsoring van patiëntenorganisaties

In het TRZ moet per kalenderjaar per sponsoringsovereenkomst met een patiëntenorganisatie het volgende worden geopenbaard:

  1. de naam en het KvK-nummer van de patiëntenorganisatie;
  2. de naam van de leverancier;
  3. het in dat kalenderjaar gefactureerde bedrag (indien factuur met BTW heffing: excl. BTW).

 

Inwerking getreden per 1 januari 2012.
Aangepast per 1 januari 2014, per 1 januari 2015, per 1 januari 2017, per 1 januari 2018, per 1 januari 2021, per 1 januari 2022, per 1 mei 2022 en laatstelijk aangepast per 1 januari 2024.


TOELICHTING

Sponsoring van patiëntenorganisaties is toegestaan mits aan de eisen van artikel 19 is voldaan. In artikel 33 is vastgelegd wat er in dat geval moet worden gemeld. Het gaat om de naam en het KvK-nummer van de patiëntenorganisatie, de naam van de leverancier en het door de patiëntenorganisatie gefactureerde bedrag in het betreffende kalenderjaar.

 

DISCLAIMER
Deze toelichting is laatstelijk aangepast per 1 januari 2024. In de toelichting zijn relevante passages uit GMH nieuwsbrieven uit de voorgaande jaren (tot en met oktober 2023) verwerkt. Ook zijn ter illustratie en verduidelijking verwijzingen naar adviezen van de Codecommissie opgenomen uit de periode 2012-oktober 2023. Met deze vermelding wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle adviezen. Benadrukt wordt dat adviezen formeel geen bindende status hebben, en te allen tijde moeten worden geïnterpreteerd in de context van de casuïstiek en voorgelegde vragen.