Artikel 32. Openbaarmaking TRZ - gastvrijheid bij door leverancier(s) georganiseerde bijeenkomsten

 In het TRZ moet per kalenderjaar m.b.t. het voor rekening nemen van kosten in het kader van een bijeenkomst in de zin van artikel 10 en 11 aan een individuele arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant het volgende worden geopenbaard:

  1. de naam en het BIG-nummer van de zorgprofessional;
  2. de naam van de leverancier;
  3. het bedrag dat de leverancier in het kader van de bijeenkomst t.b.v. de deelname van de zorgprofessional heeft betaald aan kosten voor maaltijden, overnachtingen en reis.

 Artikel 32 heeft betrekking op de situatie waarbij een leverancier een bijeenkomst in de zin van artikel 10 of 11 organiseert. De naam en het BIG-nummer van de zorgprofessional en de naam van de leverancier moeten worden openbaar gemaakt. Voorts het totaalbedrag aan gastvrijheid die de leverancier voor zijn rekening heeft genomen, waarbij het gaat om de kosten van maaltijden, catering, overnachtingen en eventuele reiskosten. Kosten voor de organisatie (zoals zaalhuur of sprekers) hoeven niet te worden meegeteld. Het is bij deze door de leverancier georganiseerde bijeenkomsten denkbaar dat er door de zorgprofessional geen kosten worden gefactureerd omdat de leverancier alle relevante kosten voor zijn rekening heeft genomen. In dat geval moet worden gemeld in het kalenderjaar waarin de bijeenkomst heeft plaats gevonden.