Artikel 30. Openbaarmaking TRZ – sponsoring van bijeenkomsten

In het TRZ moet per kalenderjaar per gesponsorde bijeenkomst in de zin van artikel 9 het volgende worden geopenbaard:

  1. de naam en het KvK-nummer van de organisator van de bijeenkomst;
  2. de naam van de leverancier;
  3. het in dat kalenderjaar gefactureerde bedrag (indien factuur met BTW heffing: excl. BTW). 

Artikel 30 heeft betrekking op de situatie waarbij een leverancier een door een onafhankelijke derde partij georganiseerde bijeenkomst als bedoeld in artikel 9 sponsort. Dit betekent dat er een financiële bijdrage (sponsoring) van de leverancier naar de organisator van de bijeenkomst gaat.

Als die organisator een samenwerkingsverband van zorgprofessionals of een instelling is, moet worden gemeld op naam van de samenwerkingsverband of de instelling die de financiële bijdrage heeft ontvangen. Het bedrag dat gemeld moet worden betreft het totale bedrag van de sponsoring. Er is in dit geval geen verplichting om op naam van de aanwezige zorgprofessionals te melden; dit is immers bij dit soort (vaak grootschaligere) bijeenkomsten niet precies vast te stellen. Het zal bij sponsoring van de organisatoren meestal gaan om bijv. kosten van de huur van de locatie, sprekers, noodzakelijke documentatiematerialen, communicatie en de catering. Hoewel deze algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst uitgezonderd zijn van de berekening van de kosten aan gastvrijheid (artikel 10 lid 2 sub c. laatste alinea en artikel 11 lid 2 sub c. laatste alinea), moet wel het totale sponsorbedrag dat in een kalenderjaar is gefactureerd (per leverancier) worden gemeld.

Als voor de organisatie van de bijeenkomst een derde partij wordt ingeschakeld, zoals een congresbureau, wordt deze derde partij als een verlengstuk van de opdracht gevende partij beschouwd. De openbaarmaking geschiedt in een dergelijk geval dus nog steeds op naam van het samenwerkingsverband of instelling, die de opdracht aan het congresbureau heeft gegeven. Zie ook de toelichting bij artikel 22.