Artikel 29. Openbaarmaking TRZ - sponsoring van projecten/activiteiten/onderzoek

  1. In het TRZ moet per kalenderjaar per sponsoringsovereenkomst in de zin van artikel 15-17 het volgende worden geopenbaard:
    1. de naam en het KvK-nummer van het samenwerkingsverband/de instelling;
    2. de naam van de leverancier;
    3. het in dat kalenderjaar gefactureerde bedrag (indien factuur met BTW heffing: excl. BTW).
  1. Sponsoringsovereenkomsten die betrekking hebben op onderzoek waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is, hoeven niet te worden gemeld in het TRZ.


 Artikel 29 heeft betrekking op de sponsoring van projecten of activiteiten als bedoeld in artikel 15, studiebeurzen (artikel 16) en onderzoek (artikel 17). Deze sponsoringsovereenkomsten kunnen uitsluitend tot stand komen tussen enerzijds leveranciers en anderzijds samenwerkingsverbanden of instellingen (zie artikel 15 lid 2 sub b). Dit betekent dat de openbaarmaking in het TRZ altijd op naam van het betreffende samenwerkingsverband of instelling geschiedt. Voor sponsorovereenkomsten die betrekking hebben op door derden georganiseerde bijeenkomsten in de zin van artikel 9, zie artikel 30.

Met een sponsorbijdrage zal altijd een bepaald project of activiteit (mede) worden gefinancierd. In het kader van dat project of activiteit is het denkbaar dat uit die sponsorgelden de deelname van zorgprofessionals aan een congres of training of de vergoeding voor diensten van zorgprofessionals worden betaald. Indien en voor zover sprake is van bedragen die op grond van de sponsorovereenkomst aan een bepaalde zorgprofessional kunnen worden toegeschreven (voor gastvrijheid of dienstverlening) en deze bedragen uit hoofde van de artikelen 26 en 28 openbaar moeten worden gemaakt op naam van die zorgprofessional, kunnen deze bedragen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de betrokken sponsorovereenkomst dat op naam van het samenwerkingsverband of de instelling wordt openbaar gemaakt. Met andere woorden: het bedrag dat kan worden toegerekend aan de zorgprofessional wordt op diens naam gemeld, de rest op naam van het samenwerkingsverband op de instelling. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en tevens voorkomen dat er dubbel wordt gemeld.

Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking is sponsoring van onderzoek, waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo) van toepassing is (lid 2).

Het totale bedrag van de sponsorbijdrage moet worden openbaar gemaakt; daarom moet in de overeenkomst ook eventuele bijdragen in natura worden vermeld. Denk aan de waarde van door de leverancier kosteloos ter beschikking gestelde medisch hulpmiddelen die worden gebruikt in een niet WMO-plichtig onderzoek.