Artikel 28. Openbaarmaking TRZ – dienstverlening

 1. In het TRZ moet per dienstverleningsovereenkomst per kalenderjaar het volgende worden geopenbaard:

  1. Indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant:
   a. de naam en het BIG-nummer van de zorgprofessional;
   b. het totaalbedrag van het in dat kalenderjaar gefactureerde honorarium (excl. BTW);
   c. het totaalbedrag van de in dat kalenderjaar gefactureerde onkosten (incl. BTW);
   d. de naam van de leverancier.


  2. Indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een rechtspersoon waarvan de arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant directeur/grootaandeelhouder is:
   a. de naam en het BIG-nummer van de zorgprofessional;
   b. het totaalbedrag van het in dat kalenderjaar gefactureerde honorarium (excl. BTW);
   c. het totaalbedrag van de in dat kalenderjaar gefactureerde onkosten (incl. BTW
   d. de naam van de leverancier.

  3. Indien de dienstverleningsovereenkomst is gesloten op naam van een samenwerkingsverband/instelling waarin de zorgprofessional participeert dan wel werkzaam is:
   a. de naam en het KvK-nummer van het contracterende samenwerkingsverband/instelling;
   b. de naam en het BIG-nummer van de arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant, die feitelijk de diensten heeft uitgevoerd (ongeacht of deze zorgprofessional ook de ontvanger is van de betaalde bedragen);
   c. de naam van de leverancier;
   d. het totaal in dat kalenderjaar gefactureerde bedrag, dat als volgt wordt gemeld:
   • op naam van de zorgprofessional: het honorarium (excl. BTW) dat aan hem/haar als feitelijk uitvoerder kan worden toegerekend, en
   • op naam van de instelling: het overige bedrag, zijnde overhead/kostenvergoeding (incl. BTW). 2. Dienstverleningsovereenkomsten die betrekking hebben op onderzoek waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is, hoeven niet te worden gemeld in het TRZ.

 

Artikel 28 heeft betrekking op de honorering van dienstverlening als bedoeld in artikel 13-14. Op wiens naam (welke gegevens) gemeld moet worden, is afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst en de feitelijke situatie.

Indien de dienstverleningsovereenkomst is aangegaan op naam van de zorgprofessional zelf, moeten – naast de naam van de leverancier – de naam en het BIG-nummer van de betreffende arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant openbaar worden gemaakt. Als twee afzonderlijke bedragen moeten worden gemeld het totaalbedrag van het honorarium en de eventuele onkosten, die in het betreffende kalenderjaar in het kader van de overeenkomst door de betreffende zorgprofessional zijn gefactureerd.

Indien de dienstverleningsovereenkomst niet op naam van een zorgprofessional is aangegaan, kunnen zich twee situatie voor doen.

In het eerste geval is de dienstverleningsovereenkomst afgesloten op naam van de rechtspersoon waarvan de arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant directeur/grootaandeelhouder is (denk aan een consultancy-B.V. van een medisch specialist). Deze rechtspersoon is voor het TRZ als zodanig niet relevant: het is de naam van zorgprofessional die openbaar gemaakt moet worden. Zie in dat kader de toelichting bij artikel 22.

In het tweede geval is de dienstverleningsovereenkomst aangegaan op naam van het samenwerkingsverband of de instelling waarin de zorgprofessional participeert dan wel werkzaam is. In dat geval moet openbaar gemaakt worden:

 • de naam en het KvK-nummer van het contracterende samenwerkingsverband/instelling;
 • de naam en het BIG-nummer van de arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant, die feitelijk de diensten heeft uitgevoerd (ongeacht of deze zorgprofessional ook de ontvanger is van de betaalde bedragen);
 • de naam van de leverancier.

Qua melding van de bedragen geldt het volgende. Op naam van de zorgprofessional moet worden gemeld: het honorarium dat aan hem/haar als feitelijk uitvoerder kan worden toegerekend (excl. BTW) en op naam van samenwerkingsverband/instelling: het overige bedrag, zijnde de overhead/onkostenvergoeding (incl. BTW). Zie over de onkosten de toelichting bij artikel 13 lid 4. Het totaal van het gemelde bedrag moet overeenkomen met het totaal in het betreffende kalenderjaar factureerde bedrag. Hierbij is het niet relevant op wiens rekening de leverancier de bedragen heeft gestort, en of de zorgprofessional de daadwerkelijke begunstigde was en de gemelde bedragen zelf heeft ontvangen.

Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking is de honorering van dienstverlening in het kader van onderzoek, waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wmo) van toepassing is (lid 2).

Indien in één dienstverleningsovereenkomst is afgesproken dat meerdere diensten worden verleend over meerdere jaren wordt aangeraden om de dienstverleningsrelaties die in het specifieke jaar zijn gefactureerd, afzonderlijk in het jaar van facturatie te melden in het TRZ.