Artikel 27 - Schriftelijke afspraken openbaarmaking

Alle partijen die aan de Gedragscode gebonden zijn dragen ervoor zorg dat zij met ingang van
1 januari 2015 geen overeenkomsten meer afsluiten waarin bepalingen zijn opgenomen die een verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van deze Gedragscode in de weg kunnen staan. Dit geldt zowel met betrekking tot de verplichting tot openbaarbaring die met ingang van 1 januari 2015 in werking treedt, als met betrekking tot alle overige toekomstige verplichtingen tot openbaarmaking op grond van deze Gedragscode.
TOELICHTING

De verplichting om gegevens openbaar te maken in het Transparantieregister Zorg mag niet worden doorkruist door onderlinge afspraken tussen partijen die aan de openbaarmaking in de weg staan. Op grond van artikel 26 is het met ingang van 1 januari 2015 niet langer toegestaan zodanige geheimhoudingsclausules in overeenkomsten op te nemen, dat de verplichting tot openbaarmaking op grond van de Gedragscode niet kan worden nageleefd. Dit geldt niet alleen voor de partijen en interacties, waarvoor de verplichting tot openbaarmaking per 2015 reeds in werking treedt. Met het oog op een mogelijke uitbreiding van de verplichtingen tot externe transparantie in de toekomst geldt dit voor alle overeenkomsten waarin interacties tussen zorgprofessionals en leveranciers van medisch hulpmiddelen als bedoeld in de Gedragscode worden vastgelegd.

Het bestuur van de stichting GMH heeft standaardclausules opgesteld die met dit doel in overeenkomst tussen leveranciers en zorgprofessionals en/of instellingen kunnen worden opgenomen.