Artikel 26 - Datum inwerkingtreding verplichting openbaarmaking

  1. De verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van artikel 22 is met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid en treedt per diezelfde datum in werking. De verplichting tot openbaarmaking die bij wijze van pilot per 2015 reeds in werking getreden was voor bepaalde leveranciers van medische hulpmiddelen en bepaalde zorgprofessionals blijft tot de inwerkingtreding van het aangepaste artikel 22 lid 1 ongewijzigd van kracht.

  2. Het staat alle partijen die gebonden zijn aan de Gedragscode vrij om vooruitlopend en in aanvulling op het bepaalde in het vorige lid op vrijwillige basis interacties in het Transparantieregister Zorg openbaar te maken. Partijen zullen daarbij handelen in overeenstemming met de werkwijze en instructies van het Transparantieregister Zorg.

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2015 is een pilot ingevoerd voor de openbaarmaking van bepaalde interacties in het Transparantieregister Zorg. Deze pilot had betrekking op bepaalde interacties tussen artsen met de titel ‘cardiologie’ of ‘orthopedie’ en leveranciers van ICD’s, pacemakers, stents en heup- en knieprothesen. Met ingang van 1 januari 2017 is de verplichting tot openbaarmaking van bepaalde interacties uitgebreid naar alle leveranciers van medische hulpmiddelen en allen zorgprofessionals die als arts in het BIG register staan ingeschreven met uitzondering van huisartsen. Dit betekent dat verplichte aanlevering van gegevens voor deze uitgebreid groep voor de eerste keer zal plaatsvinden in 2018. Het gaat dan om gegevens over het kalenderjaar 2017. Voor de partijen die reeds onder de pilot vielen blijft de sinds 2015 op hen rustende verplichting onverkort van kracht. Dit betekent dat deze partijen overeenkomstig de oorspronkelijke verplichting ook over de kalender jaren 2016 en 2017 bepaalde interacties zullen moeten melden bij het Transparantieregister Zorg.