Artikel 26 - Schriftelijke afspraken openbaarmaking

Het is niet toegestaan overeenkomsten meer af te sluiten waarin bepalingen zijn opgenomen die huidige of toekomstige verplichtingen tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg op grond van deze Gedragscode in de weg kunnen staan.TOELICHTING

Uit de artikelen 9, 10, 11, 13 en 15 vloeit voort dat partijen in de schriftelijke overeenkomsten ook aangeven op welke wijze partijen zullen voldoen aan deze transparantieverplichtingen. De verplichting om gegevens openbaar te maken in het Transparantieregister Zorg mag niet worden doorkruist door onderlinge afspraken tussen partijen die aan de openbaarmaking in de weg staan.
Dit betekent dat het niet is toegestaan zodanige geheimhoudingsclausules in overeenkomsten op te nemen, dat de verplichting tot openbaarmaking op grond van de Gedragscode niet kan worden nageleefd.DISCLAIMER

Deze toelichting is laatstelijk aangepast
per 1 januari 2021. Bij die gelegenheid zijn relevante passages uit GMH nieuwsbrieven uit de voorgaande jaren in de toelichting verwerkt. Ook zijn ter illustratie en verduidelijking verwijzingen naar adviezen van de Codecommissie opgenomen uit de periode 2012-2020. Met deze vermelding wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle adviezen. Benadrukt wordt dat adviezen formeel geen bindende status hebben, en te allen tijde moeten worden geïnterpreteerd in de context van de casuïstiek en voorgelegde vragen.