Artikel 24 - Aanlevering gegevens en wijze van openbaarmaking

  1. De gegevens die op grond van artikel 22 en 23 openbaar moeten worden gemaakt, dienen jaarlijks uiterlijk binnen een door het Transparantieregister Zorg bepaalde termijn door de leverancier te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg overeenkomstig een daarvoor door het Transparantieregister Zorg opgesteld format

  2. Zorgprofessionals en/of instellingen worden voorafgaand aan de feitelijke openbaarmaking door het Transparantieregister Zorg gedurende een bepaalde periode in de gelegenheid gesteld de over hen gemelde gegevens te verifiëren en feitelijk onjuistheden te (laten) corrigeren.

  3. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 dienen zorgprofessionals die interacties aangaan die op grond van deze Gedragsregels openbaar gemaakt worden met:

    a.    leveranciers die buiten Nederland gevestigd zijn, of
    b.    leveranciers die geen lid zijn van een van de brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de stichting GMH,

    zelf zorg te dragen voor aanlevering van de in het vorige lid bedoelde gegevens, een en ander overeenkomstig het bepaald in lid 1, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.