Artikel 24 - Melden gastvrijheid

  1. Een zorgprofessional die een overeenkomst sluit met een leverancier over het vergoeden dan wel voor rekening nemen van kosten in het kader van bijeenkomsten in de zin van artikel 9-11, dient dit te melden aan de raad van bestuur van de instelling. Dit geldt niet voor bijeenkomsten op grond van artikel 12.

  2. In het geval een zorgprofessional werkzaam is in meer dan één instelling, dient de melding te worden gedaan bij de instelling waar hij/zij in overwegende mate werkzaam is.

TOELICHTING 

Indien een zorgprofessional een overeenkomst sluit met een leverancier over het vergoeden van kosten voor deelname aan een bijeenkomst in de zin van de artikelen 9, 10 of 11, dient dit bij de raad van bestuur te worden gemeld (lid 1). Dit geldt ook in het geval de leverancier de kosten niet aan de zorgprofessional vergoedt, maar rechtstreeks voor zijn rekening neemt (waardoor de zorgprofessional deze kosten niet in rekening gebracht krijgt). In alle gevallen zullen de afspraken schriftelijk moeten worden vastgelegd (zie artikelen 9 lid 3, 10 lid 3, 11 lid 3).

De meldplicht geldt niet voor deelname van een individuele zorgprofessional aan een bijeenkomst die door een derde wordt georganiseerd en door een of meerdere leveranciers wordt gesponsord (zie artikel 9 lid 4). De meldplicht geldt ook niet voor vergoeding van kosten in het kader van bijeenkomsten in de zin van artikel 12 of satellietbijeenkomsten in het kader van artikel 9 lid 5.

Het komt voor dat een zorgprofessional werkzaam is bij meerdere instellingen. In dat geval zal de gastvrijheid moeten worden gemeld bij de instelling waar hij/zij in overwegende mate werkzaam is.