Artikel 23 - Openbaar te maken gegevens

In het kader van artikel 22 dienen de volgende gegevens in het Transparantieregister Zorg openbaar te worden gemaakt:

a.    de aard van de interactie en het kalenderjaar waarin de interactie is uitgevoerd;

b.    de naam en het vestigingsadres en/of KvK-nummer van de leverancier;

c.    voor dienstverleningsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 22 lid 1 sub a.:

•    de persoonsgegevens (naam, specialisatie en werkadres) van de zorgprofessional die feitelijk de diensten heeft uitgevoerd (ongeacht of deze zorgprofessional ook de ontvanger is van de betaalde bedragen) en het totaalbedrag van de aan deze zorgprofessional betaalde en/of als feitelijk uitvoerder toegerekende honorarium (excl. evt. onkostenvergoedingen) in het betreffende kalenderjaar, beide op voorwaarde dat voornoemd totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar hoger is dan € 500,- ; en (indien van toepassing).

•    de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband van zorgprofessionals en/of instelling waarin zorgprofessionals participeren dan wel werkzaam zijn, en het hieraan betaalde totaalbedrag in het betreffende kalenderjaar, voor zover de dienstverleningsovereenkomst is afgesloten met een samenwerkingsverband of instelling.

d.    voor sponsoringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 22 lid 1 sub b.:

•    de gegevens (naam, vestigingsadres en/of KvK-nummer) van het samenwerkingsverband of de instelling waarmee de is aangegaan, alsmede per sponsorovereenkomst de hieraan betaalde gelden in het betreffende kalenderjaar.