Artikel 22 - Verplichte openbaarmaking in Transparantieregister Zorg

 1. In het Transparantieregister Zorg, dan wel een ander daartoe door het bestuur van de stichting GMH aangewezen openbaar register, dienen de volgende categorieën interacties openbaar te worden gemaakt:
   
  a. sponsoring en verlening van gastvrijheid, zoals bedoeld in artikelen 9 t/m 11;
  b. honorering van dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub d. jo de artikelen 13 en 14,
  c. sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub e. jo de artikelen 15 t/m 17,

  een en ander voor zover deze tot stand zijn gekomen tussen:

  i.    zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in het BIG-Register. Hieronder vallen tevens de samenwerkingsverbanden van de genoemde zorgprofessionals, dan wel, in het geval de interacties plaatsvinden via de instellingen waarin deze zorgprofessionals participeren dan wel werkzaam zijn, deze instellingen), en

  ii.    leveranciers van medische hulpmiddelen.

 2. De verplichting tot openbaarmaking geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van (een of meerdere) interacties tussen een bepaalde leverancier en een bepaalde zorgprofessional als bedoeld in lid 1 van dit artikel hoger is dan € 500 per kalenderjaar.

 3. Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking zoals omschreven in dit artikel is de honorering van dienstverlening voor en de sponsoring van onderzoek, waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van toepassing is.

 4. Met de onder in lid 1 a. en b. genoemde categorieën interacties worden vereenzelvigd overeenkomsten die niet op naam maar door een derde in opdracht van een leverancier respectievelijk een zorgprofessional, een samenwerkingsverband van zorgprofessionals of instelling zijn aangegaan, waarbij de regels in deze paragraaf worden toegepast alsof deze overeenkomsten wel op naam van de leverancier respectievelijk de zorgprofessional, samenwerkingsverband of instelling zijn aangegaan.

TOELICHTING

Met ingang van 2021 dienen de volgende categorieën interacties openbaar te worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg:

a. sponsoring en verlening van gastvrijheid, zoals bedoeld in artikelen 9 t/m 11;
b. honorering van dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub d. jo de artikelen 13 en 14,
c. sponsoring van projecten of activiteiten anders dan bijeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub e. jo de artikelen 15 t/m 17,

tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals, die als ‘arts’ zijn ingeschreven in het BIG Register.

Let op: m.i.v. 2021 gelden de transparantieregels voor alle artsen, dus zowel voor medisch specialisten en huisartsen, als alle andere geneeskundig specialisten, en ook voor profielartsen en basisartsen

Gastvrijheid dient te worden gemeld voor zover sprake is van gastvrijheid bij door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten (artikel 9), door leveranciers georganiseerde productgerelateerde bijeenkomsten (artikel 10) en door leveranciers georganiseerde geaccrediteerde bijeenkomsten (artikel 11). Het gaat zowel om gastvrijheid in de richting van individuele zorgprofessionals, als gastvrijheid in de vorm van een financiële bijdrage (sponsoring) aan de organisator van de bijeenkomst. Gastvrijheid bij overige door leveranciers georganiseerde bijeenkomsten zoals bedoeld in artikel 12 hoeft niet te worden gemeld in het TRZ.

Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking zijn alle vormen van financiële bijdragen aan onderzoek waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is. Dat betekent dat financiële relaties die te maken hebben met WMO plichtig onderzoek niet hoeven te worden gemeld in het Transparantieregister Zorg, ongeacht of deze financiële relatie voortvloeit uit de honorering van dienstverlening (in de zin van artikel 13 GMH Code) of uit sponsoring (in de zin van artikel 17 GMH Code).

De verplichting tot openbaarmaking geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van (een of meerdere interacties) tussen een bepaalde leverancier en een bepaalde zorgprofessional als bedoeld in lid 1 van dit artikel hoger is dan € 500 per kalenderjaar.

In het vierde lid wordt duidelijk gemaakt dat het voor de toepasselijkheid van de regels over openbaarmaking niet uitmaakt of overeenkomsten rechtstreeks tussen een leverancier en een zorgprofessional (of samenwerkingsverband van zorgprofessionals of instelling) worden gesloten, of dat daar nog een bepaalde partij tussen zit. Te denken valt aan bijv. een congresbureau dat namens een leverancier bepaalde sprekers contracteert, waarbij als het ware als verlengstuk van de leverancier wordt gehandeld. De regels over openbaarmaking zijn dan van toepassing alsof deze overeenkomsten wel op naam van de leverancier respectievelijk de zorgprofessional, samenwerkingsverband of instelling zijn aangegaan. Dit kan anders zijn indien een bureau in opdracht van een leverancier bijvoorbeeld marketingonderzoek verricht onder zorgprofessionals die geheel los van de leverancier worden uitgekozen en benaderd. In dat geval komt er immers geen rechtstreekse relatie tot stand tussen leverancier en zorgprofessional en zal het bovendien meestal gaan om zeer beperkte diensten en bedragen.